ќптичен интернет

÷ифрова кабелна корпораци€ предлага нова уникална услуга за интернет потребителите - оптика до дома или FTTH; Fiber To The Home. ќсновното в услугата е , че ц€лото трасе - от доставчика до потребител€ - е изградено по оптичен кабел.

ќптиката до дома има множество преимущества в сравнение с наличните до момента услуги. “ова, с което оптиката до дома превъзхожда всичко познато досега, е, че оптичното влакно влиза директно в дома на потребител€. “ова гарантира и много по-високата стабилност на мрежата при лоши метеорологични услови€ и гръмотевични бури, тъй като оптичното влакно не се вли€е от електрически смущени€ и не зависи от междинно електрозахранване по трасето.  ќптиката до дома не е податлива на външни електрически смущени€, не зависи от междинно електрозахранване, преносната среда гарантира много по-висока стабилност и много по-високи скорости.

  

FTTH_pic«а разлика от познатите към момента услуги, които се предостав€т по медни кабели (LAN, ADSL и хибридни коаксиално-оптични мрежи), т€ не се вли€е от неблагопри€тни климатични услови€. ѕредимството й спр€мо јDSL технологиите и коаксиалните мрежи е в пъти по-високата скорост и симетричност на канала, т.е. потребител€т разполага с еднаква скорост на пренос на данни от и към интернет, е-mail сървър или друг външен източник (например собствен блог или сайт със снимки и любителско видео).
ќптиката до дома дава възможност за пренос на големи обеми от данни, което позвол€ва на потребителите да ползват всички възможни телекомуникационни услуги едновременно - високоскоростен симетричен интернет, телефон, телевизи€, видеонаблюдение, охрана, видео по за€вка и др. “ази технологи€ има гарантирано бъдеще и неограничен потенциал в преноса на данни, а по отношение на потребителите оптиката до дома осигур€ва най-високото възможно качество.

          ќЌЋј…Ќ «јя¬ ј
»ме:
 јдрес:
“елефон:
E-Mail:
    абелна телевизи€
  ÷ифрова телевизи€
   абелен интернет
   ќптичен интернет
«апитване: